Kurzy ATAC

Všeobecné obchodní podmínky ATAC spol. s r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání zboží a poskytování vzdělávacích služeb.

1. Vymezení smluvních stran

Prodávajícím je ATAC spol. s r.o., se sídlem Obrovského 2138/12, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: 47544376, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 31955 (dále jen „Prodávající“).

Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku zboží a/nebo vzdělávacích služeb Prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.kurzyatac.cz (dále jen „Kupující“).

2. Prodej zboží

2.1 Informace o zboží a ceně

Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky. Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

2.2 Doručování zboží a cena doručení

Prodávající dodá zboží Kupujícímu v případě dodání na dobírku nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Při dodání doporučeně se vyžaduje platba předem. Prodávající dodá zboží Kupujícímu ihned po připsání platby na účet Prodávajícího. Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího.

2.3 Zrušení objednávky zboží

Kupující je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před dodáním zboží. Při platbě předem, tedy doporučeně, se nezaplacením objednávky do 14 dnů objednávka automaticky ruší.

3. Prodej vzdělávacích akcí

3.1 Informace o ceně, splátkách, slevách a termínech vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda nebo přednáška. Prodávajícím a současně poskytovatelem vzdělávacích akcí je společnost ATAC spol. s r.o.

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.kurzyatac.cz.

Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Cena vzdělávací akce je pro daný turnus pevně stanovená, avšak Prodávající si vyhrazuje právo měnit ji (změna DPH, kurz cizí měny, …).

Vzdělávací akce v základní ceně zahrnují:

 • výuku dle osnovy;
 • materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce);
 • pobyt a stravu (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře);
 • pravidelné telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (s výjimkou jednodenních seminářů, besed a přednášek);
 • provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování);
 • vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování).

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky.

O povolení úhrady kurzu Poradce pro výživu a suplementaci na splátky rozhoduje Prodávající. V případě nezaplacení splátky dle splátkového kalendáře si Prodávající vyhrazuje právo pozastavit kurz Kupujícímu ke dni splátky do doby její úhrady a připsání částky na účet Prodávajícího.

Na splátky není právní nárok.

O způsobu, době platnosti a výši slev rozhoduje Prodávající. Slevy jsou poskytovány absolventům a současným studentům kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ na vybrané vzdělávací akce. Pro uplatnění slevy Kupujícím, je nezbytné podání objednávky jako přihlášený uživatel. Dodatečným žádostem o poskytnutí slevy Prodávající není povinen vyhovět.

Na slevy není právní nárok.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora).

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.

Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky.

Shrnutí objednávky je Kupujícímu zasláno ihned v automaticky vygenerovaném e-mailu.

Kupující je povinen uhradit kurzovné do 14 dnů ode dne podání objednávky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací akce v hotovosti.

Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud Kupující neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Kupující, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude přijat.

V případě předem schváleného proplacení kurzu úřadem práce je kupující povinen uhradit zálohu na kurz v plné výši. Po úspěšném absolvování kurzu a získání „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností bude záloha vrácena kupujícímu v plné výši nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího pracovním úřadem.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od dodání čísla bankovního účtu Kupujícího.

Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího.

3.2 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu účtován storno poplatek dle typu vzdělávací akce:

 • a) V případě všech prezenčních a distančních kurzů kromě „Poradce pro výživu a suplementaci“ a v případě seminářů (školení) jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast na kurzu, nejpozději však 3 dny před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast na kurzu méně jak 3 dny před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Pokud Kupující zruší účast v den konání kurzu nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného.
 • b) V případě kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ v on-line i distanční formě jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast nejpozději 5 dní před zahájením kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast 4. až 1. den před zahájením kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 10 % z ceny kurzu. V případě, že Kupující zruší účast do 7 dnů po zahájení kurzu a odstoupí od smlouvy, bude mu účtován storno poplatek ve výši 2 000 Kč vč. DPH. Odstoupení od smlouvy doručí Kupující Prodávajícímu písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním), a to nejpozději 7. den od začátku kurzu. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, adresu, označení turnusu, číslo účtu pro vrácení kurzovného, datum a vlastnoruční podpis. Na pozdější odstoupení od smlouvy nebude brán zřetel. V takovém případě bude Kupujícímu nabídnuta možnost pokračovat ve studiu kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ v nejbližším pořádaném turnusu.
 • c) V případě rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu jsou storno podmínky následující:
  Pokud kupující zruší účast nejpozději 21. den před zahájením kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. Pokud zruší účast 20. až 1. den před zahájením kurzu bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Ode dne zahájení kurzu činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. Pokud přihlášený nemůže z vážných důvodů nastoupit do kurzu, může za sebe vyslat náhradníka. Náhradník musí splňovat podmínku minimálního vzdělání. Po dohodě je možné také přesunout přihlášku na jiný termín kurzu. Pokud přihlášený nastoupí do kurzu a nemůže z vážných důvodů v kurzu pokračovat, činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. Přihlášený má možnost dokončit kurz s některým dalším během kurzu, který však začne nejpozději do 6 měsíců od zahájení původního kurzu.
 • d) V případě všech ostatních on-line kurzů jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující odstoupí od smlouvy po jejím uhrazení, ale ještě dříve, než mu byly zaslány přihlašovací údaje do studijní sekce, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Po té, co jsou Kupujícímu zaslány přístupové údaje do studijní sekce, nemůže odstoupit od smlouvy a nemá nárok na vrácení kurzovného (kurz mu již byl poskytnut).
 • e) V případě zpoplatněných besed nebo přednášek jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast na besedě nebo přednášce, nejpozději však 3 dny před jejím konáním, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast méně jak 3 dny před dnem konání nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení vstupného. Kupující může přenechat své místo náhradníkovi, který se prokáže fakturou nebo jménem a variabilním symbolem Kupujícího nebo písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) požádá Prodávajícího o převedení vstupného na nejbližší pořádanou besedu nebo přednášku, pouze za podmínky, že se jedná o pravidelně se pořádající/opakující akci.
 • f) V případě pobytových seminářů jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast na pobytovém semináři, nejpozději však 14 dní před jeho začátkem, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast méně jak 14 dní před začátkem pobytového semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud Kupující zruší účast 3 dny a méně před začátkem pobytového semináře nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.

Prodávající je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) odstoupení od smlouvy. Bankovní poplatky spojené s transakcí do zahraniční jsou započteny na vrub Kupujícího.

Pokud Kupující zakoupí kurz u zprostředkovatele (nejedná se o obchodní zástupce), storno podmínky podléhají obchodním podmínkám zprostředkovatele.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.3 Náhradní termíny a opravné zkoušky rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu

Náhradní termíny a opravné zkoušky nejsou součástí základní ceny kurzu.

Náhradní termín a místo konání opravné zkoušky stanovuje Prodávající dle potřeby a provozních možností. Cena opravné zkoušky činí 900,- Kč vč. DPH.

Pokud Kupující neobhájí závěrečnou zkoušku v náhradním termínu, ztrácí nárok na další náhradní termíny a opravy.

4. Poskytování osobních studijních kódů třetí straně

Kupující se zavazuje, že nebude poskytovat své přihlašovací údaje a studijní materiály třetí straně. Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem Prodávajícího, jejich šíření není povoleno. Použití osobních přihlašovacích údajů je Prodávajícím monitorováno.

V případě porušení výše uvedených podmínek, bude Kupujícímu okamžitě zamezen přístup do studijní sekce bez nároku na vrácení jakékoli části kurzovného a uhradí pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byl Kupující vyzván Prodávajícím k vysvětlení vzniklé situace.

5. Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí Kupující se zpracováním osobních údajů Prodávajícím poskytnutých v souvislosti s objednáním zboží a služeb, a to za účelem zařazení do databáze Prodávajícího a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

6. Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 27. 6. 2016 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

ATAC spol. s r.o.