Časté dotazy ke kurzu Poradce pro výživu a suplementaci

Jaké jsou technické požadavky na on-line studium?

On-line kurzy je možné studovat na stolních i přenosných počítačích, tabletech i mobilních zařízeních. Záleží především na velikosti a rozlišení obrazovky / displeje tak, aby byla studentská sekce i hra ZOF dobře použitelná.

Co přesně znamená „distanční“ studium?

Distanční studium je kombinované. Tzn. část studia je v podobě přednášek, část pak samostudium. Kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ je rozdělen tak, že 472 hodin připadá na studium lekcí ve studijní sekci, kam účastníci dostanou přístup, průběžné testy, tvorbu úkolů na výukové hře ZOF a vypracování seminární páce, zbytek pak připadá na přednášky. V průběhu celého studia mají všichni studující možnost konzultovat problematiku s lektorem formou přístupu do Poradny pro studenty.

Proč není kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ pouze v přednáškové formě?

Máme pro to dva důvody. První spočívá v délce kurzu, při které by cena vzrostla téměř na dvojnásobek. Druhým je pak také náročnost časové investice, tentokrát ze strany studujících. Ne každý je ochoten či schopen absolvovat několik set hodin na přednáškách. Vycházíme takto zájemcům vstříc a dáváme možnost většinu času studia trávit v klidu z domova.

Jak často a kde jednotlivé přednášky probíhají?

Každý turnus kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ je rozdělen na tři studijní skupiny. Pro studenty z Čech každý měsíc probíhá školení v Praze, pro moravskou skupinu pak v Brně a Ostravě. Termíny jednotlivých setkání jsou k dispozici v profilu kurzu.

Jak dlouho trvá průměrně studium každý den?

Každý den (od pondělí do pátku) se účastníkům kurzu ve studijní sekci zobrazí 3 témata, která mají možnost zpracovat do podoby tzv. myšlenkových map. Každá lekce odpovídá jedné tzv. studijní hodině. Záleží vždy na studujících, kolik času každý den do studia investují. K vybraným lekcím je přiřazen úkol v podobě vytvoření celodenního návrhu stravování na výukové hře ZOF.

Jednotlivé lekce je možné zpracovat kdykoli v průběhu každého měsíce, není tedy nutností studovat „poctivě“ každý den. Časová náročnost je tak silně individuální, v průměru se počítá na 30 - 40 minut.

Je možné kurz zvládnout i při práci?

Naprostá většina účastníků studuje při práci. Kurz „Poradce pro výživu a suplementaci“ takto absolvovalo přes 4000 zájemců.

Trvá studium přesně 6 měsíců?

Po absolvování 360 lekcí a všech šesti školení za šest měsíců obdrží účastníci zadání seminární práce. Současně dostanou možnost procvičovat znalosti na on-line testech jako součást přípravy na závěrečný test a obhajobu seminární práce, které proběhnou za 4-5 týdnů po ukončení každodenního studia.

Nevím, zda se naučím pracovat s myšlenkovými mapami. Jsou skutečně vhodné pro každého?

Princip myšlenkových map je historicky znám už ze starého Řecka. Dnes už je vědecky prokázáno, že jejich výsledná grafická i informační podoba přesně odpovídá pochodům probíhajících v našem mozku. Tedy myšlenkové mapy vytváříme způsobem, jak informace vnímáme. Jako příklad si představte situaci, kdy z jednoho tématu každý z nás vytvoří graficky jinou myšlenkovou mapu, která odpovídá způsobu, jakým tyto informace vnímá. Odlišná bude i přesto, že informace jsou stejné. Praktická výhodnost myšlenkových map spočívá v tom, že při jednom pohledu na Vámi vytvořenou mapu s jakýmkoli tématem si mozek vybaví všechny důležité informace, které jste při tvorbě mapy zpracovávali. Odpadá tak nutnost číst informace tak, jak nás učil klasický školský systém – zleva doprava, řádek za řádkem. Výsledkem je snadná orientace v problematice či vysokém objemu informací (který je součástí tohoto kurzu). Všem studujícím vždy důkladně vysvětlíme způsob jejich tvorby, navíc je možnost mapy vytvářet ručně nebo v jednoduchém počítačovém programu – vše je otázkou svobodné volby každého studujícího.

Po ukončení každého studijního měsíce se píše on-line test. Hodnotí se jejich úspěšnost?

Krátké písemné testy shrnují učivo posledních 4 týdnů. Povinností studenta je zvládnout minimálně 80 %. V případě neúspěchu si účastník test napíše znovu. Cílem není vyprodukovat větší objem stresu, ale zesílit informační stopu v mozku, čehož dosáhneme kombinací opakování informací a tvorbou myšlenkových map, které jsou postaveny na principu hraní si. Ctíme tak pravidlo učitelé národů J. A. Komenského – Škola hrou.

Tvrdíte, že kurz je zaměřen především na praxi. Skutečně jsou jeho absolventi po jeho ukončení schopni vést kvalitní poradenství?

Jsme přesvědčeni, že poskytovat kvalitní poradenství ve výživě se může naučit naprosto každý. Na našem trhu došlo k nešťastné situaci, kdy Ministerstvo školství začalo udělovat akreditace na kurzy v poradenství ve výživě v rozsahu 120-140 hodin studia. V tak krátkém rozsahu není možné pojmout dostatek znalostí nezbytných pro úspěšnou praxi. Absolventi takových kurzů ovládají běžné základy tvorby jídelníčků v podobě počítání energie a navržení nutričního potenciálu. S tímto omezeným know-how se v praxi ale obtížně uspívá. Aby strava pracovala v náš prospěch, je nutné mít představu i o kvalitě fungování metabolismu. K tomu je potřeba si uvědomit, že každá potravina disponuje podstatně širším spektrem „charakterových vlastností“, než je obsah energie a základních živin, studenti si tuto problematiku procvičují v průběhu celého kurzu na výukové hře ZOF. Všechny znalosti pak zúročí v seminární práci na závěr kurzu, jejíž zadání je postaveno na praktické konzultaci skutečného člověka.

Jak mám postupovat, pokud pojedu na dovolenou nebo jsem dočasně pracovně velmi vytížen/a?

Pokud student z jakéhokoli důvodu (dovolená, pracovní vytížení, nemoc,…) nezvládá pravidelně studovat, může studium přerušit. Jakmile nastane vhodný okamžik, bude pokračovat tam, kde skončil. O absenci či přerušení studia delším než 14 dní je vhodné informovat e-mailem. Vždy vyjdeme vstříc a nabídneme alternativní řešení.

Uvádíte, že absolventy kurzu podporujete v jejich činnosti. Jakým způsobem?

Praxe posledních 10-12 let ukazuje, že díky masově šířeným dezinformacím o výživě v podobě standardizovaných jídelníčků či různých teorií o výživě vzniká naprosto nepřehledná situace, ve které se poradci ve výživě obtížně orientují. Z toho důvodu pořádáme pro absolventy našeho kurzu školení na různá témata v oblasti zdraví a výživy, kde rozšiřujeme a prohlubujeme znalosti nabyté v kurzu. Jsme si také vědomi toho, že uspět ve stále se rozšiřující konkurenci není snadné. Proto podporujeme absolventy i marketingovým poradenstvím a zdarma zviditelňujeme jejich webové projekty. Věříme, že takto vychováváme kolegy a spolupracovníky, ne konkurenty. Praxe zatím potvrzuje, že jdeme správným směrem.