; Obchodní podmínky | | Kurzy ATAC

Aktuality Články Blog Kvízy Ke stažení Košík

Kurzy ATAC

Všeobecné obchodní podmínky ATAC spol. s r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

1. Vymezení smluvních stran

Poskytovatelem je ATAC spol. s r.o., se sídlem U Staré elektrárny 2050/38, 710 00, Slezská Ostrava, IČ: 47544376, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 31955 (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb Poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.kurzyatac.cz nebo jiným způsobem (dále jen „Objednatel“).

2. Pořádání vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda nebo přednáška.

Poskytovatelem vzdělávacích akcí je společnost ATAC spol. s r.o.

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.kurzyatac.cz.

Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora).

Výzva k provedení platby na účet společnosti je Objednateli zaslána ihned v automaticky vygenerovaném e-mailu, který současně potvrzuje přijetí jeho přihlášky. V případě sjednání objednávky obchodním zástupcem, je Objednatel informován o způsobu úhrady bezprostředně – údaje k platbě jsou uvedeny v Objednávkovém listu. Kurzovné je nutno uhradit do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací akce v hotovosti. Po tomto datu bude Objednatel vyzván k urychlenému provedení platby, jinak bude jeho objednávka stornována.

Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 10 dní před zahájením vzdělávací akce. V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může Poskytovatel posunout termín uzávěrky přihlášek. O dodatečném podání přihlášky je nutno se informovat telefonicky nebo e-mailem na obchodním oddělení Poskytovatele. V případě volných míst může zájemce podat přihlášku i po termínu uzávěrky přihlášek.

Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud Objednatel neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Objednatel, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude přijat.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Poskytovatel přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení.

3. Cena vzdělávací akce

Cena vzdělávací akce je vyhlášena společně s termínem konání.

Cena vzdělávací akce je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele (www.kurzyatac.cz).

Cena vzdělávací akce je pro daný turnus pevně stanovená, avšak Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ji současně se změnou DPH.

4. Úhrada ceny vzdělávací akce

Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na účet Poskytovatele (č. ú. 3383071001/5500) na základě pokynu automaticky vygenerovaného e-mailu po provedení objednávky nebo na základě instrukcí poskytnutých obchodním zástupcem. Objednatel provede úhradu na své náklady. V případě, že Objednatel neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Poskytovatele, bude Objednateli vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

Po zaplacení příslušné částky obdrží Objednatel zprávu o jeho závazném zařazení do vzdělávací akce. Řádnou fakturu obdrží Objednatel na e-mail, který uvedl v přihlášce, do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Poskytovatele.

5. Storno poplatky

Storno poplatky se rozlišují podle typu vzdělávací akce:

a) V případě všech prezenčních a distančních kurzů kromě „Poradce pro výživu a suplementaci“ a seminářů (školení) jsou storno podmínky následující: Pokud Objednatel zruší účast na kurzu, nejpozději však 3 dny před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast na kurzu méně jak 3 dny před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Pokud Objednatel zruší účast v den konání kurzu nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování kurzu. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

b) V případě kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ v on-line i distanční formě jsou storno podmínky následující: Pokud Objednatel zruší účast nejpozději v den uzávěrky přihlášek, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast po dni uzávěrky přihlášek, bude mu účtován storno poplatek ve výši 10 % z ceny kurzu. V případě, že Objednatel stornuje účast do 7 dnů po zahájení kurzu a odstoupí od smlouvy, bude mu účtován storno poplatek ve výši 2000 Kč vč. DPH. Odstoupení od smlouvy doručí Objednatel Poskytovateli písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním), a to nejpozději 7. den od začátku kurzu. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, adresu, studijní kód, číslo účtu pro vrácení kurzovného, datum a vlastnoruční podpis. Na pozdější storno nebude brán zřetel. V takovém případě bude Objednateli nabídnuta možnost pokračovat ve studiu kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ v nejbližším pořádaném turnusu. V případě on-line verze kurzu bude účastníkovi opakování poskytnuto bezplatně. V případě distanční verze zaplatí za druhý nejbližší a každý další započatý turnus poplatek ve výši 800 Kč. Kurzovné nelze převést na jiný kurz pořádaný organizátorem ani na jinou osobu. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení stornování účasti na kurzu. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

c) V případě všech on-line kurzů kromě „Poradce pro výživu a suplementaci v on-line formě“ jsou storno podmínky následující: Pokud Objednatel stornuje objednávku on-line kurzu ještě před jeho uhrazením, nebude mu účtován storno poplatek. Pokud Objednatel zruší objednávku po jejím uhrazení, ale ještě dříve, než mu byly zaslány přihlašovací údaje do studijní sekce, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Pokud Objednatel zruší objednávku po jejím uhrazení a současně po té, co mu byly zaslány přístupové údaje do studijní sekce, nemá nárok na vrácení kurzovného (kurz mu již byl poskytnut). Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování účasti v on-line kurzu. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

d) V případě zpoplatněných besed nebo přednášek jsou storno podmínky následující: Pokud Objednatel zruší účast na besedě nebo přednášce, nejpozději však 3 dny před jejím konáním, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast méně jak 3 dny před začátkem kurzu nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení vstupného. Objednatel může přenechat své místo náhradníkovi, který se prokáže fakturou nebo jménem a variabilním symbolem Objednatele nebo písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) požádá Poskytovatele o převedení vstupného na nejbližší pořádanou besedu nebo přednášku, pouze za podmínky, že se jedná o pravidelně se pořádající/opakující akci. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování účasti na besedě nebo přednášce. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

e) V případě pobytových seminářů jsou storno podmínky následující: Pokud Objednatel zruší účast na pobytovém semináři, nejpozději však 14 dní před jeho začátkem, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast méně jak 14 dní před začátkem pobytového semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud Objednatel zruší účast 3 dny a méně před začátkem pobytového semináře nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení účastnického poplatku. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování účasti na pobytovém semináři. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

f) V případě Školy zdravého vaření jsou storno podmínky následující: Pokud Objednatel stornuje objednávku kreditů ještě před jejím uhrazením, nebude mu účtován storno poplatek. Pokud Objednatel zruší objednávku po jejím uhrazení, ale ještě dříve, než mu byly připočteny kredity na jeho účet, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny. Pokud Objednatel zruší objednávku po jejím uhrazení a současně po té, co mu byly připočteny kredity na jeho účet, nemá nárok na vrácení peněžní částky. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování objednávky/nákupu kreditů. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

Pokud Objednatel zakoupí kurz u zprostředkovatele (nejedná se o obchodní zástupce), storno podmínky podléhají obchodním podmínkám zprostředkovatele.

6. Slevy

O způsobu, době a výši slev rozhoduje Poskytovatel vzdělávacích akcí.

Slevy jsou poskytovány absolventům a současným studentům kurzu „Poradce pro výživu a suplementaci“ na vybrané vzdělávací akce. V případě, že Objednatel chce uplatnit slevu, je povinen uvést tzv. „Osobní studijní kód“ do přihlášky do příslušného pole a ve správném tvaru. Na pozdější dodání Osobního studijního kódu, či uvedení kódu ve špatném tvaru, nebude brán zřetel a Objednatel uhradí plnou cenu.

Slevy můžou být poskytovány široké veřejnosti prostřednictvím tzv. „Slevových kódů“. V případě, že Objednatel takovýto kód obdržel a chce slevu uplatnit, je povinen ho uvést do přihlášky do příslušného pole a ve správném tvaru. Na pozdější dodání Slevového kódu, či uvedení kódu ve špatném tvaru, nebude brán zřetel a Objednatel uhradí plnou cenu.

Na slevy není právní nárok.

7. Vzdělávací akce zahrnují v základní ceně

Výuku dle osnov Poskytovatele.

Materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na www.kurzyatac.cz).

Pobyt a stravu (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře na www.kurzyatac.cz).

Pravidelné telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (s výjimkou jednodenních seminářů, besed a přednášek).

Provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na www.kurzyatac.cz).

Vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na www.kurzyatac.cz).

8. Náhradní termíny a opravné zkoušky

Pokud je podmínkou úspěšného absolvování vzdělávací akce provedení průběžných a závěrečných zkoušek, jsou náhradní termíny zkoušek stanoveny takto:

První náhradní termín průběžných měsíčních testů bude možný nejdříve 7 dní po neúspěšném testu, nejpozději však v den testu následujícího. Tento termín je součástí základní ceny vzdělávací akce.

Náhradní termín závěrečného testu bude vypsán v den závěrečného testu. Tento termín není součástí základní ceny vzdělávací akce a je zpoplatněn 500 Kč vč. DPH.

Druhý a třetí náhradní termín průběžných testů a i testu závěrečného budou vypisovány zvlášť v průběhu vzdělávací akce po dohodě s účastníkem a nejsou součástí základní ceny. Cena individuálního náhradního nebo opravného termínu testu je 500 Kč vč. DPH/1 test. Náhradní termíny a místo konání zkoušek stanovuje Poskytovatel dle potřeby a provozních možností.

Pokud účastník kurzu nesloží průběžné a závěrečné testy a neobhájí závěrečnou práci (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování vzdělávací akce na www.kurzyatac.cz) do 3 měsíců ode dne termínu konání řádných závěrečných testů pro daný turnus, ztrácí nárok na další náhradní termíny a opravy.

9. Poskytování osobních studijních kódů třetí straně

Objednatel se zavazuje, že nebude poskytovat svůj osobní studijní kód a studijní materiály třetí straně. Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem Poskytovatele, jejich šíření se trestá. Použití osobního studijního kódu je monitorováno počtem IP adres, ze kterých je užíván.

V případě porušení výše uvedených podmínek, bude Objednateli okamžitě zamezen přístup do studijní sekce bez nároku na vrácení jakékoli části kurzovného a uhradí pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byl Objednatel vyzván k vysvětlení vzniklé situace.

10 .Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2015 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Objednatele, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí Objednatel se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem poskytnutých v souvislosti s objednáním kurzu, a to za účelem zařazení do databáze Poskytovatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, v platném znění. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

ATAC spol. s r.o.